Architektonická studie

Architektonická studie je okamžik, kdy je možno, co nejvíce ovlivnit výsledek Vašeho díla. Nejde jenom o vizuální stránku, jde především o Vaše pocity a emoce, které ve Vás bude Vaše dílo evokovat. Vždy pracujeme a poukazujeme na myšlenku, že krásné věci nemusejí být vždy ekonomicky náročné. V této části poprvé vdechneme Vašemu dílu život.

Ujasníme si velikost, tvar a dispozici objektu, v návaznosti na okolí stavby a ekonomickou náročnost. Po odsouhlasení konceptu se vrhneme na doladění detailů, tak aby stavba splňovala všechny Vaše požadavky. Začneme se bavit o jednotlivých materiálech a technologiích, až se dostaneme k finalizaci celé studie.
Vypracujeme pro Vás:
- situaci (zasazení stavby do okolí/terénu)
- půdorysy všech podlaží vč. popisu místností
- charakteristický řez objektem
- vizualizace

Těmito kroky se posuneme blíže k Vašemu vysněnému domu, pokračujeme dále.

Projektová dokumentace

V návaznosti na architektonickou studii pro Vás vypracujeme dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb nebo dle zákona o veřejných zakázkách.
Vypracujeme pro Vás dokumentaci:
- pro územní rozhodnutí
- pro stavební řízení/ohlášku - jednostupňová/dvoustupňová
- pro výběr dodavatele
- pro provedení stavby
- skutečného provedení stavby
- pro vyřízení dotačních programů (kotlíková,dešťovka,zelená)

- pro všechny stupně dokumentace zajistíme související dokumentaci odborných profesí (statika, požární bezpečnost ...)

Autorský dozor:

V případě, že Vaší stavbu nebudeme realizovat Vám pomůžeme s jejím dokončením v rámci autorského dozoru.
Zajistíme pro Vás:
- kontrola provádění díla se schválenou projektovou dokumentací
- konzultace na žádost stavebníka nebo realizační firmy
- dopracování dokumentace na žádost objednatele
- vyřízení kladného stanoviska, povolení změn a odchylek (změna stavby před dokončením)
- účast na kontrolních dnech

Design interiéru:

Navrhneme Vám design Vašeho interiéru, tak aby splnil všechny Vaše požadavky a byl v harmonii s celkovým vzhledem a konceptem domu.

Stavební dozor / technický dozor

Kontrola projektové dokumentace:

Zkontrolujeme projektovou dokumentaci, prověříme, zda obsahuje všechny potřebné atributy pro provedení stavby. Vyhledáme úspory, které nesníží kvalitu díla, ale naopak ušetří Vaše finanční prostředky.

Výběr generálního dodavatele / dodavatelů:

Po kontrole projektové dokumentace Vám pomůžeme s výběrem dodavatele stavby. Porovnáme nabídky několika uchazečů, stanovíme si prioritní podmínky realizace a vybereme společně zhotovitele s ohledem na reference, zkušenosti a konečnou cenu.

Kontrola provedených prací a čerpání rozpočtu:

Budeme provádět kontrolu celého průběhu stavby, dodržení projektové dokumentace, správnost provedení jednotlivých detailů, kontrolu před zakrytím konstrukcí. Budeme se účastnit kontrolních dnů stavby, v případě potřeby kritizovat a striktně požadovat po zhotoviteli správné provedení detailů, technologického postupu a technologické přestávky.

Postavíme se za Vás v případě sporu a vyřešíme ho za Vás. Dále budeme kontrolovat prostavěnost. Schvalovat faktury, tak aby zhotovitel nepožadoval více než je fyzicky na stavbě provedeno nebo nevyfakturoval práce, které jsou nekvalitní, dokud nebudou napraveny.

Dokumentace stavby ke kolaudaci:

Neméně důležitý bod! Zkontrolujeme doklady, které Vám musí zhotovitel předat k úspěšné kolaudaci a dohlédneme na dodání záručních listů a návodů. Projdeme podmínky stavebního povolení a jednotlivých dotčených orgánů. Pokud nalezneme pochybení nebo nekompletnost dokumentů ze strany zhotovitele, donutíme ho k okamžité nápravě.

Poradenství v investiční výstavbě

Máte pozemek nebo nemovitost

Vyhodnotíme, pro jaký účel by se Váš pozemek, nemovitost dal nejlépe využít z hlediska ziskovosti, samozřejmostí je soulad s územním plánem a regulativy. Vypracujeme pro Vás architektonickou studii, finanční rozvahu nákladů a výnosů, zprávu shrnující rizika, které mohou ohrožovat realizaci projektu v jednotlivých fázích, zároveň klady které je potřeba využít ve svůj prospěch.
Vypracujeme pro Vás:
- architektonickou studii
- finanční rozvahu nákladů a výnosů
- zprávu shrnující rizika, které mohou ohrožovat realizaci projektu v jednotlivých fázích a klady které je potřeba využít ve svůj prospěch

Chcete se podílet jako investor / spoluinvestor našich projektů

V případě, že se chcete podílet jako investor / spoluinvestor našich projektů  nebo chcete, abychom pro Vás našli vhodnou příležitost k investici.  Jsme schopni najít pozemek nebo nemovitost, která by odpovídala Vašim představám a ekonomice projektu.
Vypracujeme pro Vás:
- zhodnotíme bonitu pozemku v návaznosti na investiční výstavbu
- zprostředkujeme odkup
- architektonickou studii
- finanční rozvahou nákladů a výnosů.
- zprávu shrnující rizika, které mohou ohrožovat realizaci projektu v jednotlivých fázích a klady které je potřeba využít ve svůj prospěch

Generální dodavatel

V tomto případě vezmeme realizaci Vaší stavby pod svá křídla. Dodávka bude formou „na klíč“. Nepracujeme jako většina stavebních firem, které dodají stavbu na klíč. Standardní a zavedený systém, je vždy vše řešit přes stavební firmu, resp. jejího zástupce. Což vede ke značnému prodloužení předání informací a s tím spojené dezinformace a v konečném důsledku také pravděpodobné navýšení ceny.

Proto se snažíme, aby veškerá dílčí řemesla stavebník objednával napřímo. Samozřejmě za naší účasti a pomoci. Toto je hlavní rozdíl mezi námi a klasickou stavební firmou. Tímto způsobem dokážeme ušetřit až 30% z ceny díla.  S námi budete vždy vědět kolik a za co platíte. V případě, že jsme pro Vás zhotovili dokumentaci, nemusíte investovat do dokumentace pro provedení stavby, tu vypracujeme v rámci generální dodávky. Poskytneme veškeré garance a záruky.
Budeme zajišťovat:
- vedení stavebního deníku a dokumentace vycházející z legislativy
- výběry dodavatelů a přípravu smluv
- kontrolu fakturačních podkladů
- koordinaci řemesel při provádění stavby
- kontrolu kvality
- vedení stavby stavbyvedoucím a plnění jeho povinností vycházející ze zákona
- zhotovení prováděcí dokumentace
- zhotovení dokumentace skutečného stavu
- zajištění náležitostí BOZP a PO vycházející z platné legislativy
- zajištění kolaudace

Technický inspektor

Při nákupu nebo přejímce bytů od developera nebo realizační firmy Vám pomůžeme odhalit vady a nedodělky, které by Vám později mohly znepříjemnit život a investici do bydlení nečekaně prodražit. Při technické inspekci prověříme stav svislých a vodorovných konstrukcí, povrchů a technického zařízení. Následně vypracujeme zprávu o technické inspekci včetně fotodokumentace a provedených měření.

Prohlídky se liší u objektů, které jsou řazeny mezi novostavby či nemovitosti, jež jsou léta užívány. U novostaveb jde hlavně o kontrolu provedení v souladu s dokumentací, příslušnými normami a technologickými postupy. Kontrola dokladů prokazující provedení jednotlivých zkoušek, ověření rovinatostí.

U nemovitostí staršího data jde hlavně o vizuální kontrolu stavu, od které se pak odvíjejí další stavebně technické průzkumy v návaznosti na další plány investora s nemovitostí.

PO a BOZP

V oboru PO a BOZP nabízíme služby koordinátora BOZP, zajištění BOZP technika pro realizační firmu, vypracování PBŘS a vypracování evakuačních plánů. Přítomnost odborníka na BOZP a PO využíváme rovnou při projektování staveb, což je moment, kdy se dá nejvíce ovlivnit bezpečný průběh realizace z hlediska ochrany života a zdraví při práci a Požární ochraně.

Koordinátor BOZP

- výkon činnosti KOO BOZP na základě naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- vypracování plánu BOZP na staveništi, výkon funkce KOO BOZP ve fázi přípravy stavby
- výkon funkce KOO BOZP ve fázi realizace stavby
- koordinace zhotovitelů, kteří provádějí práce na stavbě současně
- organizace a vedení kontrolních dnů BOZP se zhotoviteli
- dohlédneme na plnění a aktualizování plánu BOZP
- průběžný report o dodržování předpisů a zásad BOZP
- se stavební firmou vedeme konstruktivní debatu ohledně zajištění trvale bezpečného pracovního prostředí

Technik BOZP

- provádění vstupních školení BOZP pro jednotlivé zástupce zhotovitele
- průběžná kontrola dodržování BOZP
- komunikace se zhotoviteli, vedením stavby a koordinátorem BOZP
- vedení dokumentace

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat skrze náš kontaktní formulář nebo přímo jednoho z našich jednatelů. Působíme po celé České republice.

MARK VALA s.r.o.
Divadelní 603/3, 602 00 Brno - město
IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481

Richard Vala
vala@markvala.cz
+420 724 519 635

Petr Mareček
mark@markvala.cz
+420 737 933 992

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form